Регламент суду

Розділ 1

 

Стаття 1. Спори, що розглядаються третейським судом

 1. Київський міжрегіональний третейській суд (далі — Третейський суд) є самостійним недержавним, незалежним, постійно діючим Третейським судом, що здійснює свою діяльність згідно із чинним законодавством України, Законом України «Про третейські суди», Положенням про Київський міжрегіональний третейській суд, затвердженим рішенням Правління Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СЕРВІСІВ» (ЄДРПОУ 39613971) (далі — АСОЦІАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СЕРВІСІВ) від 17 квітня 2015 року і цим Регламентом.
 2. У Третейський суд за згодою сторін можуть передаватися будь-які спори, що виникають між юридичними та фізичними особами з цивільних та господарських правовідносин, за винятком спорів, що згідно з діючим законодавством України не можуть розглядатися третейськими судами, утвореними на підставі Закону України «Про третейські суди».
 3. Спір може бути переданий на розгляд Третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України «Про третейські суди».
 4. Спір може бути переданий на вирішення Третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

 

Стаття 2. Види і форми третейської угоди

 • Третейський суд приймає до розгляду спори за наявності письмової третейської угоди, укладеної між сторонами, про передачу Третейському суду всіх або окремих спорів, юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім справ окремого провадження, справ які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України, а також справи які не належать до підвідомчості Третейських судів. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди. Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета із тих самих підстав.
 • Третейська угода вважається укладеною у письмовій формі, якщо вона міститься у документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом обміну позовною заявою і відзивом на позов, в яких одна зі сторін стверджує про наявність угоди, а інша проти цього не заперечує.
 • Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.
 • Посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.
 • У разі недодержання правил, передбачених цією статтею, третейська угода є недійсною.
 • Недійсність окремих положень договору, контракту, що містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність такого третейського застереження.
 • Якщо сторони не домовилися про інше при передачі спору до Третейського суду, а також при вказівці у третейській угоді на Третейський суд, Регламент Третейського суду розглядається як невід’ємна частина третейської угоди.
 • За будь-яких обставин у разі суперечності третейської угоди Регламенту Третейського суду застосовуються положення Регламенту.

 

Стаття 3. Третейська угода і правонаступництво сторін

 • Якщо третейська угода укладена у вигляді третейського застереження, то вона вважається невід’ємною частиною угоди і щодо неї діють такі самі правила правонаступництва, що й до угоди в цілому.
 • Якщо третейська угода укладена у вигляді окремої угоди, то у разі заміни сторони у зобов’язанні ініціатор змін повинен повідомити нову сторону про її існування. Зміна третейської угоди в такому випадку можлива лише за умови явно вираженої згоди іншої (інших) сторони (сторін) угоди.

 

Стаття 4. Місцезнаходження Третейського суду і місце третейського розгляду

1.Місцезнаходження Третейського суду: 04071, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, БУДИНОК  19-21, тел. 044-353-30-87.

2.Третейський розгляд у справі здійснюється за місцезнаходженням Третейського суду.

Стаття 5. Мова третейського розгляду

 1. Третейський розгляд ведеться українською мовою, що стосується будь-якої письмової заяви сторін, будь-якого засідання Третейського суду з розгляду справи та всіх документів Третейського суду.
 2. Сторони можуть за своїм розсудом домовитися про застосування в ході третейського розгляду російської мови.

 

Стаття 6. Гласність третейського розгляду

 

У разі, коли проти відкритого розгляду справи Третейським судом висунуто хоча б однією стороною заперечення з мотивів дотримання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації, справа розглядається в закритому засіданні.

 

Стаття 7. Учасники третейського розгляду

 • Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники, а також суб’єкти визначені законодавством.
 • Сторонами в третейському розгляді є позивач і відповідач, треті особи є стороною третейського розгляду з особливим статусом, що визначений цим Регламентом.
 1. Сторони можуть вести свої справи в Третейському суді і брати участь у третейському розгляді як безпосередньо, так і через належним чином уповноважених представників, що призначаються кожною із сторін за своїм розсудом.
 2. Повноваження представників сторін повинні бути підтверджені установчими документами або належним чином оформленою довіреністю.
 3. Позов може бути поданий спільно декількома позивачами або до декількох відповідачів.

 

Стаття 8. Участь у третейському розгляді третіх осіб

 • Питання щодо участі у третейському розгляді третіх осіб та їх процесуальні права у третейському розгляді вирішуються складом Третейського суду при вирішенні конкретного спору.
 • Участь у третейському розгляді третіх осіб допускається за рішенням складу Третейського суду.
 • Третя особа бере участь у третейському розгляді справи добровільно.

 

Стаття 9. Процесуальні права сторін

 • До сторін повинно бути рівне відношення і кожній стороні повинні бути надані всі можливості для викладення своєї позиції.
 • Сторони мають право обирати третейського суддю відповідно до третейської угоди або положень цього Регламенту, брати участь в засіданнях з третейського розгляду справи, представляти докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні і письмові пояснення Третейському суду, викладати свої доводи і заперечення з усіх питань, що виникають у ході третейського розгляду, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників третейського розгляду, заявляти відводи, користуватися іншими правами відповідно до третейської угоди.
 • Якщо сторони не домовилися про інше, до прийняття рішення Третейським судом сторона має право змінити, доповнити або уточнити свої позовні вимоги або заперечення проти позову.
 • Сторони зобов’язані сумлінно користуватися наданими їм правами, проявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів іншої сторони.

 

Стаття 10. Порядок надання документів сторонами. Обмін документами

 • Усі документи, що стосуються третейського провадження (позовна заява, відзив на позов, клопотання тощо), повинні представлятися сторонами секретарю Третейського суду в кількості не менше 2-х екземплярів.
 • Усі заяви, документи або інша інформація, що представляються однією із сторін секретарю Третейського суду або в засіданні Третейського суду — складові Третейського суду, повинні бути передані іншій стороні.

Сторонам повинні бути передані також висновки експертів або інші документи і докази у справі.

3.Передача документів іншій стороні може здійснюватись учасниками третейського розгляду самостійно, при цьому Третейському суду надаються докази такої передачі. Позовна заява, відзив на позов направляються стороні тільки цінним листом з описом вкладення, або кур’єрською поштовою службою, чи вручаються повноважному представникові сторони особисто під розписку.

 

Стаття 11. Направлення документів секретарем Третейського суду

 

 1. Своєчасне направлення сторонам усіх документів Третейського суду у справі забезпечується секретарем Третейського суду.

Секретар Третейського суду веде листування у справі і направляє документи сторонам за вказаними ними адресами.

 1. Всі судові акти (рішення, ухвали) направляються стороні тільки цінним листом з описом вкладення або кур’єрською поштовою службою, чи вручаються повноважному представникові сторони особисто під розписку. Всі інші документи і  повідомлення  можуть надсилатися звичайним листом,  по факсу, телеграфу або електронною поштою номери/адреси яких вказані сторонами.

 

Стаття 12. Вручення документів

 

Якщо сторони не домовилися про інше, документи та інші письмові матеріали направляються за останнім відомим місцем проживання фізичної особи чи за юридичною адресою або місцезнаходженням юридичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи в інший спосіб, що передбачає отримання доказів доставки документів та інших письмових матеріалів адресатові, та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться чи не проживає, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином.

 

Стаття 13. Конфіденційність

Третейський суд,  суддя третейського суду не вправі розголошувати відомості та інформацію,  що стали йому  відомі  під час  третейського  розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників.  Забороняється вимагати від  третейського  судді надання документів,  відомостей та інформації, якими він володіє у зв’язку з третейським розглядом справи, крім випадків, передбачених законами України.